14Th9

⭐⭐ LAST HALF OF SEPTEMBER 2019 ⭐⭐

🔥 GACHA:
17/9 – 20/9: The Dynamites

20/9 – 25/9: Best of the Best (Li’l Valkyrie) (G)

20/9 – 22/9: Iron Legions (G)

22/9 – 25/9: Ultra Souls (G)

25/9 – 28/9: Ultra Selection (G)

25/9 – 28/9: Dragon Emperors (G)

28/9 – 1/10: Monster Gals (G)

20/9 – 1/10: Catfruit Gacha

23/9 – 7/10: Lucky Gacha

28/9: Reset mốc giảm giá 30/750

🖌 Lưu ý: Khi quay Rare Gacha từ 23/9 đến 6/10 sẽ nhận được 1 Lucky Ticket/lần quay

************************************************

🔥 EVENT STAGE
17/9 – 24/9: Giảm ½ năng lượng tiêu hao trong SoL và UL (7am, 12pm, 7pm, 2 tiếng mỗi đợt)

17/9 – 1/10: Deadly Carnival I II III

17/9 – 1/10: Builder’s Blitz (7am, 12pm, 6pm, 10pm, 2 tiếng mỗi đợt)

21/9 – 23/9: Catfruit Festival

23/9 – 7/10: Silver Week (3 nhiệm vụ mới)

28/9 – 30/9: Giảm ½ năng lượng tiêu hao cho Weekend Stages (1pm – 10pm)

28/9 – 1/10: Crazed + Maniac Festival

1/10 – 1/11: Bounty Mission Reset

20/9 – 12/10: Monthly Stage Festival

20/9 – 13/10: Treasure Festival (EoC ngày chẵn, ItF ngày lẻ, CotC ngày 1/4/7/10/22/25/28

20/9 – 12/10: Minced Meet – Up + Catburger Awaken!

20/9 – 12/10: Birthday Present (Ải làm mới mỗi ngày, 2 nhiệm vụ mới)

23/9 – 12/10: 5th Anniversary Special Mission

23/9 – 12/10: 5th Anniversary Ranking Dojo

20/9 – 23/9 và 27/9 – 30/9: Giảm giá ½ cho Special Cat

20/9 – 1/10: Gamatoto Area: XP Harvest

************************************************

🔥 ẢI MỚI
Clan of the Maniacs: xuất hiện hàng tháng vào ngày 1

King Wahwah’s Return: Xuất hiện hằng tháng vào các ngày 5/6/19/20

Meow Meow Day: xuất hiện ngày 22 hàng tháng

Treasure Festival: xuất hiện ngày 22 hàng tháng

************************************************

🔥 ITEM
12/9 – 19/9: 1 Rare Ticket

17/9 – 2/10: 20 Cat Food (Mỗi ngày)

20/9 – 12/10: 5th Anniversary Login Stamp (Có Coin Cat)

************************************************

🔥 SALE
20/9 – 23/9: Item Bargain Sale

28/9 – 1/10: Catfruit Bargain Sale

1/10 – 2/10: Rare Ticket Sale

************************************************

The Battle Cats Việt Nam