Cat Combo Effect

Unit Attack Up: Kích hoạt tăng sức mạnh tấn công

Unit Defense Up: Kích hoạt tăng sức mạnh phòng thủ

Unit Speed Up: Kích hoạt tăng tốc độ di chuyển

Cannon Start Level Up: Cat Cannon khởi đầu được sạc một phần

Worker Cat Start Level Up: Worker Cat khởi đầu với level cao hơn. Item “Rich Cat” nếu có sẽ được ưu tiền hơn.

Starting Money Up: Khởi đầu trận đấu với vàng có sẵn.

Cat Cannon Power Up: Sát thương lên kẻ địch từ Cat Cannon được tăng lên.

Cat Cannon Recharge Up: Cat Cannon sạc nhanh hơn.

Worker Cat Max Up: Tăng mức chứa của wallet.

Cat Base Defense Up: Máu của Cat Base được tăng lên.

Research Power Up: Thời gian giữa 2 lần thả mèo được giảm, ngoài trừ mèo có thời gian hồi bé hơn 2s

Accounting Power Up: Tăng tiền nhận được khi kill kẻ địch.

Study Power: XP nhận được sau khi clear map được tăng lên.

“Strong” Effect Up: Hiệu ứng “Strong” của mèo lên một số quái sẽ được tăng lên (Tăng sát thương lên kẻ địch và giảm sát thương gánh chịu).

“Massive Damage” Effect Up: Hiệu ứng “Massive Damage” của mèo lên một số kẻ địch được tăng lên (Tăng sát thương lên kẻ địch đó).

“Resistant” Effect Up: Hiệu “Resistant” của mèo lên một số kẻ địch được tăng lên (Giảm sát thương nhận được từ kẻ địch đó).

“Knockback” Effect Up: Hiệu ứng “Knockback” của mèo lên một số kẻ địch đăng tăng lên đối với kẻ địch đó.

“Slow” Effect Up: Hiệu ứng “Slow” của mèo lên một số kẻ địch được tăng thời gian làm chậm đối với kẻ địch đó.

“Freeze” Effect Up: Hiệu ứng “Freeze” của mèo lên một số kẻ địch được tăng thời gian đóng băng đối với kẻ địch đó.

“Weaken” Effect Up: Hiệu ứng “Weaken” của mèo lên một số kẻ địch được tăng thời gian hiệu ứng lên kẻ địch đó.

“Strengthen” Effect Up: Hiệu ứng “Strengthen” của mèo lên một số kẻ địch có thể tăng sức tấn công hơn nữa.

“Critical Chance Up”: Mèo có “Critical Attack” được tăng tỷ lệ chí mạng

 “EVA Angel Killer” Effect Up: Mèo với khả năng “EVA Angel Killer” sẽ gây nhiều sát thương và nhận ít sát thương gánh chịu hơn từ Evangelion collaboration bosses.

 “Witch Killer” Effect Up: Mèo với khả năng “Witch Killer” sẽ gây nhiều sát thương và nhận ít sát thương gánh chịu hơn từ Madoka Magica collaboration bosses.

Cat ComboSm BoostM BoostL BoostXL Boost
Attack UpTấn công +10%Tấn công +15%Tấn công +20%Tấn công +30%
Defense UpPhòng thủ +10%Phòng thủ +20%Phòng thủ +30%Phòng thủ +50%
Speed UpTốc độ +10%Tốc độ +15%Tốc độ +20%Tốc độ +30%
Cannon Start UpBắt đầu với 20%Bắt đầu với 40%Bắt đầu với 60%Bắt đầu với 100%
Worker Cat Start Level UpWallet Lv +1Wallet Lv +2Wallet Lv +3Wallet Lv +4
Starting Money UpBắt đầu với $300Bắt đầu với $500Bắt đầu với $1000Bắt đầu với $2000
Cat Cannon Power UpSát thương Cannon +20%Sát thương Cannon +50%Sát thương Cannon +100%Sát thương Cannon +200%
Cat Cannon Recharge UpCannon sạc nhanh hơn 5sCannon sạc nhanh hơn 10sCannon sạc nhanh hơn 15s???
Worker Cat Max UpWallet Max +10%Wallet Max +20%Wallet Max +30%Wallet Max +50%
Cat Base Defense UpHP Base +20%HP Base +50%HP Base +100%HP Base +200%
Research Power UpThời gian hồi cat giảm 26fThời gian hồi cat giảm 52fThời gian hồi cat giảm 79f???
Accounting Power UpTiến kiếm được +10%Tiến kiếm được +20%Tiến kiếm được +30%Tiến kiếm được +50%
Study PowerXP +10%XP +15%XP +20%XP +30%
“Strong” Effect UpHiệu ứng +10%Hiệu ứng +20%Hiệu ứng +30%Hiệu ứng +50%
“Massive Damage” Effect UpHiệu ứng +10%Hiệu ứng +20%Hiệu ứng +30%Hiệu ứng +50%
“Resistant” Effect UpHiệu ứng +10%Hiệu ứng +20%Hiệu ứng +30%Hiệu ứng +50%
“Knockback” Effect UpKhoảng cách Knock +10%Khoảng cách Knock +20%Khoảng cách Knock +30%Khoảng cách Knock +50%
“Slow” Effect UpThời gian hiệu ứng +10%Thời gian hiệu ứng +20%Thời gian hiệu ứng +30%Thời gian hiệu ứng +50%
“Freeze” Effect UpThời gian hiệu ứng +10%Thời gian hiệu ứng +20%Thời gian hiệu ứng +30%Thời gian hiệu ứng +50%
“Weaken” Effect UpThời gian hiệu ứng +10%Thời gian hiệu ứng +20%Thời gian hiệu ứng +30%Thời gian hiệu ứng +50%
“Strengthen” Effect UpSát thương từ hiệu ứng +20%Sát thương từ hiệu ứng +30%Sát thương từ hiệu ứng +50%Sát thương từ hiệu ứng +100%
“Critical” Chance UpTỉ lệ chí mạng +1%Tỉ lệ chí mạng +2%Tỉ lệ chí mạng +3%Tỉ lệ chí mạng +4%

 

 

 

 

 

 

The Battle Cats Việt Nam