Cat Combo Effect

Unit Attack Up: Kích hoạt tăng sức mạnh tấn công

Unit Defense Up: Kích hoạt tăng sức mạnh phòng thủ

Unit Speed Up: Kích hoạt tăng tốc độ di chuyển

Cannon Start Level Up: Cat Cannon khởi đầu được sạc một phần

Worker Cat Start Level Up: Worker Cat khởi đầu với level cao hơn. Item “Rich Cat” nếu có sẽ được ưu tiền hơn.

Starting Money Up: Khởi đầu trận đấu với vàng có sẵn.

Cat Cannon Power Up: Sát thương lên kẻ địch từ Cat Cannon được tăng lên.

Cat Cannon Recharge Up: Cat Cannon sạc nhanh hơn.

Worker Cat Max Up: Tăng mức chứa của wallet.

Cat Base Defense Up: Máu của Cat Base được tăng lên.

Research Power Up: Thời gian giữa 2 lần thả mèo được giảm, ngoài trừ mèo có thời gian hồi bé hơn 2s

Accounting Power Up: Tăng tiền nhận được khi kill kẻ địch.

Study Power: XP nhận được sau khi clear map được tăng lên.

“Strong” Effect Up: Hiệu ứng “Strong” của mèo lên một số quái sẽ được tăng lên (Tăng sát thương lên kẻ địch và giảm sát thương gánh chịu).

“Massive Damage” Effect Up: Hiệu ứng “Massive Damage” của mèo lên một số kẻ địch được tăng lên (Tăng sát thương lên kẻ địch đó).

“Resistant” Effect Up: Hiệu “Resistant” của mèo lên một số kẻ địch được tăng lên (Giảm sát thương nhận được từ kẻ địch đó).

“Knockback” Effect Up: Hiệu ứng “Knockback” của mèo lên một số kẻ địch đăng tăng lên đối với kẻ địch đó.

“Slow” Effect Up: Hiệu ứng “Slow” của mèo lên một số kẻ địch được tăng thời gian làm chậm đối với kẻ địch đó.

“Freeze” Effect Up: Hiệu ứng “Freeze” của mèo lên một số kẻ địch được tăng thời gian đóng băng đối với kẻ địch đó.

“Weaken” Effect Up: Hiệu ứng “Weaken” của mèo lên một số kẻ địch được tăng thời gian hiệu ứng lên kẻ địch đó.

“Strengthen” Effect Up: Hiệu ứng “Strengthen” của mèo lên một số kẻ địch có thể tăng sức tấn công hơn nữa.

“Critical Chance Up”: Mèo có “Critical Attack” được tăng tỷ lệ chí mạng

 “EVA Angel Killer” Effect Up: Mèo với khả năng “EVA Angel Killer” sẽ gây nhiều sát thương và nhận ít sát thương gánh chịu hơn từ Evangelion collaboration bosses.

 “Witch Killer” Effect Up: Mèo với khả năng “Witch Killer” sẽ gây nhiều sát thương và nhận ít sát thương gánh chịu hơn từ Madoka Magica collaboration bosses.

Cat Combo Sm Boost M Boost L Boost XL Boost
Attack Up Tấn công +10% Tấn công +15% Tấn công +20% Tấn công +30%
Defense Up Phòng thủ +10% Phòng thủ +20% Phòng thủ +30% Phòng thủ +50%
Speed Up Tốc độ +10% Tốc độ +15% Tốc độ +20% Tốc độ +30%
Cannon Start Up Bắt đầu với 20% Bắt đầu với 40% Bắt đầu với 60% Bắt đầu với 100%
Worker Cat Start Level Up Wallet Lv +1 Wallet Lv +2 Wallet Lv +3 Wallet Lv +4
Starting Money Up Bắt đầu với $300 Bắt đầu với $500 Bắt đầu với $1000 Bắt đầu với $2000
Cat Cannon Power Up Sát thương Cannon +20% Sát thương Cannon +50% Sát thương Cannon +100% Sát thương Cannon +200%
Cat Cannon Recharge Up Cannon sạc nhanh hơn 5s Cannon sạc nhanh hơn 10s Cannon sạc nhanh hơn 15s ???
Worker Cat Max Up Wallet Max +10% Wallet Max +20% Wallet Max +30% Wallet Max +50%
Cat Base Defense Up HP Base +20% HP Base +50% HP Base +100% HP Base +200%
Research Power Up Thời gian hồi cat giảm 26f Thời gian hồi cat giảm 52f Thời gian hồi cat giảm 79f ???
Accounting Power Up Tiến kiếm được +10% Tiến kiếm được +20% Tiến kiếm được +30% Tiến kiếm được +50%
Study Power XP +10% XP +15% XP +20% XP +30%
“Strong” Effect Up Hiệu ứng +10% Hiệu ứng +20% Hiệu ứng +30% Hiệu ứng +50%
“Massive Damage” Effect Up Hiệu ứng +10% Hiệu ứng +20% Hiệu ứng +30% Hiệu ứng +50%
“Resistant” Effect Up Hiệu ứng +10% Hiệu ứng +20% Hiệu ứng +30% Hiệu ứng +50%
“Knockback” Effect Up Khoảng cách Knock +10% Khoảng cách Knock +20% Khoảng cách Knock +30% Khoảng cách Knock +50%
“Slow” Effect Up Thời gian hiệu ứng +10% Thời gian hiệu ứng +20% Thời gian hiệu ứng +30% Thời gian hiệu ứng +50%
“Freeze” Effect Up Thời gian hiệu ứng +10% Thời gian hiệu ứng +20% Thời gian hiệu ứng +30% Thời gian hiệu ứng +50%
“Weaken” Effect Up Thời gian hiệu ứng +10% Thời gian hiệu ứng +20% Thời gian hiệu ứng +30% Thời gian hiệu ứng +50%
“Strengthen” Effect Up Sát thương từ hiệu ứng +20% Sát thương từ hiệu ứng +30% Sát thương từ hiệu ứng +50% Sát thương từ hiệu ứng +100%
“Critical” Chance Up Tỉ lệ chí mạng +1% Tỉ lệ chí mạng +2% Tỉ lệ chí mạng +3% Tỉ lệ chí mạng +4%

 

 

 

 

 

 

The Battle Cats Việt Nam