Normal Cat

Normal Cats là những đơn vị mèo đầu tiên người chơi nhận được khi qua những map đầu của Chapter Empire of Cats. Mặc dù vậy, cùng với Crazed Cat, những mèo này rất hữu dụng trong suốt quá trình chơi, đặc biệt là về late của SoL

Normal Cats bao gồm:

  • Cat → Macho Cat → Mohawk Cat (Mở khóa khi bắt đầu)
  • Tank Cat → Wall Cat → Eraser Cat (Hoàn thành Korea Ch.1)
  • Axe Cat → Brave Cat → Dark Cat (Hoàn thành China Ch.1)
  • Gross Cat → Sexy Legs Cat → Macho Leg Cat (Hoàn thành Philippines Ch.1)
  • Cow Cat → Giraffe Cat → Lion Cat (Hoàn thành Singapore Ch.1)
  • Bird Cat → UFO Cat → The Flying Cat (Hoàn thành Nepal Ch.1)
  • Fish Cat → Whale Cat → Island Cat (Hoàn thành Madagascar Ch.1)
  • Lizard Cat → Dragon Cat → King Dragon Cat (Hoàn thành Egypt Ch.1)
  • Titan Cat → Mythical Titan Cat → Jamiera Cat (Hoàn thành Italy Ch.1)
The Battle Cats Việt Nam