9Th11

FIRST HALF OF NOVEMBER 2019

 FIRST HALF OF NOVEMBER 2019 
🔥 GACHA
+ 1/11 – 8/11: SFVAE Collabs Gacha

+ 8/11 – 15/11: SFVAE Collabs Gacha (G)

+ 1/11 – 4/11: UBERFEST (Thêm Kaihime và Myrcia)

+ 4/11 – 6/11: Dragon Emperors

+ 6/11 – 8/11: Monster Gals

+ 8/11 – 10/11: Elemental Pixies (G)

+ 10/11 – 12/11: The Almighty (G)

+ 12/11 – 15/11: Dark Heroes (G)

+ 1/11: làm mới giảm giá 30/750 cho Gacha

************************************************

🔥 EVENT STAGE
+ 1/11 – 15/11: ải SFVAE Collabs (3 nhiệm vụ mới)

+ 1/11 – 15/11: SFVAE Ranking Dojo

+ 1/11 – 4/11: Li’l Cats Awaken Fest

+ 2/11 – 4/11: Catfruit Fest

+ 9/11 – 11/11: Catfruit Buffet (8am, 12pm, 7pm, 2 tiếng mỗi đợt)

************************************************

🔥 SFVAE COLLAB STAGE
+ Street Fighter (Easy): Xuyên suốt event

+ Street Fighter (Normal): Xuyên suốt event

+ Street Fighter (Hard): Xuyên suốt event

+ New Challenger: VS Ryu (Easy): các ngày 1 (12pm), 4 (3pm), 6 (9am), 8 (9pm), 11 (6am), 13(6pm)

+ New Challenger: VS Ryu (Expert): các ngày 1 (9pm), 4 (6am), 6 (6pm), 8 (12pm), 11 (3pm), 13 (9am)

+ New Challenger: VS Chun-Li (Easy): các ngày 2 (9pm), 5 (6am), 7 (6pm), 9 (12pm), 12 (3pm), 14 (9am)

+ New Challenger: VS Chun-Li (Expert): các ngày 2 (12pm), 5 (3pm), 7 (9am), 9 (9pm), 12 (6am), 14(6pm)

+ New Challenger: VS Guile (Easy): các ngày 1 (6pm), 3 (12pm), 6 (3pm), 8 (9am), 10 (9pm), 13 (6am)

+ New Challenger: VS Guile (Expert): các ngày 3 (9pm), 6 (6am), 8 (6pm), 10 (12pm), 13 (3pm), 15 (9am)

+ New Challenger: VS Zangief (Easy): các ngày 2 (9am), 4 (9pm), 7 (6am), 9 (6pm), 11 (12am), 14 (3pm)

+ New Challenger: VS Zangief (Expert): các ngày 2 (6pm), 4 (12pm), 7 (3pm), 9 (9am), 11 (9pm), 14 (6am)

+ New Challenger: VS Blanka (Easy): các ngày 3 (6pm), 5 (12pm), 8 (3pm), 10 (9am), 12 (9pm), 15 (6am)

+ New Challenger: VS Blanka (Expert): các ngày 1 (3pm), 3 (9am), 5 (9pm), 8 (6am), 10 (6pm), 12 (12pm)

+ New Challenger: VS Dhaslim (Easy): các ngày 2 (3pm), 4 (9am), 6 (9pm), 9 (6am), 11 (6pm), 13 (12pm)

+ New Challenger: VS Dhaslim (Expert): các ngày 2 (6am), 4 (6pm), 6 (12pm), 9 (3pm), 11 (9am), 13 (9pm)

+ New Challenger: VS Ken (Easy): các ngày 3 (6am), 5 (6pm), 7 (12pm), 10 (3pm), 12 (9am), 14 (9pm)

+ New Challenger: VS Ken (Expert): các ngày 3 (3pm), 5 (9am), 7 (9pm), 10 (6am), 12 (6pm), 14 (12pm)

+ New Challenger: VS ??? (Mở khóa sau khi đã hoàn thành tất cả các ải New Challenger khác)

🖌 Note: Thời gian xuất hiện của mỗi ải là 2 tiếng/đợt

************************************************

🔥 ẢI MỚI
+ A Deeper Dream: Hàng tháng vào ngày 9/10/23/24

************************************************

🔥 ITEM
+ 1/11 – 16/11: SFVAE Login Stamp

+ 1/11 – 8/11: 1 Rare Ticket

************************************************

🔥 SALE
+ 8/11 – 11/11: Giảm giá Item

+ 15/11 – 18/11: Giảm giá Catfruit

************************************************

🖌 Note: SFVAE: Street Fighter V: Arcade Edition

 

The Battle Cats Việt Nam