14Th11

⭐⭐ LAST HALF OF NOVEMBER 2019 ⭐⭐

🔥 GACHA
+ 15/11 – 18/11: EPICFEST (thêm Myrcia và Kaihime)

+ 18/11 – 20/11: Vajiras Wargod

+ 20/11 – 22/11: Lugas Family

+ 22/11 – 25/11: Metal Busters (step-up)

+ 25/11 – 27/11: The Dynamites

+ 27/11 – 29/11: Iron Legions

+ 16/11 – 2/12: Lucky Gacha G

+ 18/11 – 3/12: Lucky Gacha

🖌 Lưu ý: Trong thời gian từ 18/11 đến 2/12, người chơi sẽ nhận được một Lucky Ticket với mỗi lượt quay Rare Gacha.

************************************************

🔥 EVENT STAGE
+ 15/11 – 22/11: Duel on the Prairie

+ 16/11 – 22/11: Duel at Sunset

+ 17/11 – 22/11: Duel Under the Stars

+ 18/11 – 22/11: Duel on the Dunes

+ 15/11 – 20/11: Treasure Fest (EoC ngày chẵn, ItF ngày lẻ, CotC ngày 15 và 18)

+ 18/11 – 21/11: XP Fest

+ 18/11 – 2/12: A Cultural Fest (4 nhiệm vụ mới)

+ 18/11 – 2/12: Heavenly Tower

+ 21/11 – 24/11: Metal Fest

+ 23/11 – 25/11: Giảm ½ năng lượng cho XP Stage (từ 1pm đến 10pm)

+ 25/11 – 1/12: Giảm ½ năng lượng cho EoC/ItF/CotC (EoC ngày chẵn, ItF ngày lẻ, CotC ngày 25 và 28)

************************************************

🔥 SALE
+ 22/11 – 25/11: Giảm giá Item

************************************************

 

 

The Battle Cats Việt Nam